• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1399
  • ساعت : 15 : 28

تیو اترها

تیو اترها

تیو اترها


مشابه گوگردی اترها به عنوان تیو اترها یا سولفیدها شناخته می شوند. اکثر این دسته ترکیبات دارای نام متداول یا نام مشتق شده از نام استخلاف ها به همراه کلمه سولفید می باشند.
تیو اترها
تیو اترها طی واکنش جانشینی آنیون های سولفید (که هسته دوست های بسیار خوبی هستند) با هالیدها در آلکیل هالیدها تهیه می شوند.
واکنش جانشینی آنیون های سولفید
بیوتین (ویتامین H) دارای یک سولفید حلقوی است. این ماده یک کوآنزیم است که در انتقال کربن دی اکسید در واکنش های بیو شیمیایی درگیر می باشد. شکل زیر ساختار این ویتامین را نشان می دهد.
ویتامین H
یک واکنش کلی تیو اترها اکسایش آنها به سولفوکسیدها و سولفون ها است. هیدروژن پر اکسید و دیگر پروکسید ها می توانند اتم گوگرد را یک یا دو بار (به مقدار پروکسید استفاده شده بستگی دارد) اکسید کنند. دی متیل سولفوکسید (DMSO) در شیمی آلی به دلیل توانایی انحلال تعداد زیادی از مواد به خوبی شناخته شده است.

فرم ارسال نظر