• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 25

ادتیوهای سوخت - برش اول

ادتیوهای سوخت - برش اول

مواد افزودنی بازدازنده خوردگی


مشتقات تیا دی آزول و بنزو تری آزول ها عمدتا به عنوان افزودنی  های ضد خوردگی در سوخت ها بکار می روند. حضور ترکیبات گوگردی در بنزین می تواند اثر خورندگی بروی فلزات غیرآهنی داشته باشد. آزمون خوردگی مس سال ها برای تشخیص اثرات هر گونه ترکیب گوگردی در خوردگی استفاده شده است اما فلز یا آلیاژهای نقره که امروزه در سنسورهای الکترونیکی سامانه های سوختی اتومبیل های مدرن استفاده می شوند، حساسیت بیشتری نسبت به خوردگی نشان می دهند. افزودنی های بازدارنده خوردگی مس/ نقره لایه محافظی بروی سطح فلز تشکیل داده که مثل یک سد بروی سطح فلز عمل کرده و مانع از رسیدن گوگرد به سطح و واکنش با آن می شوند. اضافه کردن افزودنی های بازدارنده خوردگی مس / نقره می توانند به صورت تنها یا به صورت یک پکیج چند منظوره استفاده شوند. افزودنی های بازدارنده خوردگی عمدتا در محدوده غلظتی mg/Kg 2-20 استفاده می شوند.  
مشتقات تیا دی آزول


فرم ارسال نظر