• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 45

اندازه گیری عدد اکتان به روش طیف بینی فروسرخ نزدیک

اندازه گیری عدد اکتان به روش طیف بینی فروسرخ نزدیک

اندازه گیری عدد اکتان به روش طیف بینی فروسرخ نزدیک


عدد اکتان مربوط به یک سوخت موتور، معیاری از کارایی آن سوخت است. این عدد به غلظت هیچ یک از اجزاء سوخت وابسته نیست و در واقع به ویژگی های پیش افروزش سوخت ها در مقایسه با مخلوط های سوخت استاندارد بستگی دارد. عبارت عدد اکتان به این دلیل انتخاب شده است که سوخت های استاندارد حاوی ایزواکتان هستند. 
روش های استاندارد ASTM برای اندازه گیری عدد اکتان از موتور های CFR استفاده می کنند. این موتور ها ضرورتا نمونه سوخت را مصرف کرده و به یک سری از سوخت-های استاندارد در طول روش آزمون نیاز دارند. 
برای ایزواکتان خالص، عدد اکتان 100 و برای هپتان عدد صفر در نظر گرفته شده است. یک سری استاندارد حاوی هپتان، ایزواکتان و تولوئن برای تعریف مقیاسی بین این دو حد استفاده می شوند. 
اندازه گیری عدد اکتان به روش طیف بینی فروسرخ نزدیک به هیچ عنوان مخرب نمونه نیست و به نمونه های استاندارد نیاز ندارد. 
شکل 1 شماتیکی از دستگاه ZX 101C را نشان می دهد که از روش طیف بینی فروسرخ نزدیک برای اندازه گیری عدد اکتان استفاده می کند. دستگاه دارای 14 دیود نشر کننده فروسرخ نزدیک با فیلتر های میان گذر باریک، سیستم آشکار سازی سیلیسیم و یک میکروپردازشگر است. 
ناحیه طیفی فروسرخ نزدیک معمولا به صورت بخشی از طیف با گستره طول موجی در گستره 2500-700 نانومتر تعریف می شود. در این ناحیه طیفی به منظور ایجاد همبستگی ما بین طیف و غلظت ها یا ویژگی های فیزیکی مورد نظر از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. 
Octane number = K0 + K1 (OD1) + K2 (OD2) ... + K14 (OD14) + K15 (Ta)
که K0 عبارت مربوط به بایاس، K1 تا K15 ضرایب شیب، OD1 تا OD14 جذب های اندازه گیری شده در هر یک از 14 طول موج و Ta دمای در زمان انجام آزمون است.
 

فرم ارسال نظر