• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 9

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر


تیتراسیون کارل فیشر روشی برای اندازه گیری مقدار آب در نمونه های جامد، مایع و گاز است. این روشی ارجح برای استفاده در کنترل کیفیت صنایع می باشد که اصول آن اکسیداسیون گوگرد دی اکسید توسط ید در حضور آب و در یک محلول بافر می باشد و نیز از یک الکل به عنوان حلال استفاده می شود. آب به صورت استوکیومتری تبدیل شده و بنابراین مقدار آن به صورت غیر مستقیم تعیین می گردد. با حضور مقدار اضافی ید در محیط، نقطه پایانی تیتراسیون فرا می رسد که با استفاده از روش های چشمی، پتانسیومتری یا الکتروشیمیایی قابل تشخیص است.
تیتراسیون کارل فیشر را می توان به دو روش حجم سنجی یا کولن سنجی انجام داد. در روش حجم سنجی، ید به صورت حجمی به سل تیتراسیون حاوی نمونه اضافه خواهد شد اما در روش کولن سنجی، یدید در یک الکترود پلاتینی اکسید شده و ید حاصل با آب واکنش می دهد. مطابق قانون اول فارادی، مقدار جریان لازم برای تولید ید مستقیما به مقدار ید تولید شده مربوط می باشد.
آب در تعداد کثیری از نمونه ها همچون مواد شیمیایی، دارو ها، روغن ها، پلاستیک ها و مواد غذایی را می توان با استفاده از تیتراسیون کارل فیشر اندازه گیری کرد. در عمل، تیتراتور ها و واکنش دهنده های از پیش تهیه شده  خاص برای تیتراسیون کارل فیشر در دسترس است. مقادیر آب قابل اندازه گیری با تیتراسیون کارل فیشر از چند ppm تا ٪ 100 می باشد.
اسمیت و همکارانش در سال 1939 میلادی، مکانیسمی را برای تیتراسیون کارل فیشر ارائه دادند که شامل واکنش دو مرحله ای است.
H2O + SO2*Py + Py*I2 + Py + MeOH                    2HI*Py + Py*SO3
                                Py*SO3 + MeOH                     Py*MeSO3H

فرم ارسال نظر