• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
  • ساعت : 15 : 37

آلکین

آلکین

آلکین


آلکین ها دارای ساختاری هستند که کربن از طریق یک پیوند سه گانه با یک اتم کربن دیگر پیوند می دهد. فرمول مولکولی کلی آنها به صورت CnH2n-2 می باشد. اتم های کربن با پیوند سه گانه هیبریداسیون sp دارند. یکی از پیوندهای در پیوند سه گانه از همپوشانی اوربیتال sp با اتم های کربن یا هیدروژن حاصل می شود. دو اوربیتال p هیبرید نشده به صورت پهلو به پهلو با یکدیگر همپوشانی می کنند. شکل زیر نحوه تشکیل پیوند در کربن با هیبریداسیون sp را نشان می دهد. 
سیستم نامگذاری IUPAC یک آلکین از آلکان مربوطه مشتق می شود. " ان " در نامگذاری آلکان با " ین " در نامگذاری آلکین جا به جا می شود و یک عدد برای تعیین محل پیوند سه گانه بکار می رود. اتین C2H2 که معمولا استیلن نامیده می شود، اولین آلکین است. اکثر آلکین ها از استیلن سنتز می شوند. استیلن از کلسیم کاربید (ماده ای که از کربن و کلسیم اکسید تولید می شود) بدست می آید. شکل زیر، واکنش تولید استیلن را نشان می دهد.

فرم ارسال نظر