رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی
رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی
 علل احتمالی   راهکار پیشنهادی 
 سرنگ تزریق خراب است / سرنگ گیر دارد   استفاد از سرنگ دیگر / تمیز کردن سرنک 
 نمونه پیش از حد رقیق شده است   حجم تزریق و یا غلظت نمونه را افزایش دهید 
 غلظت نمونه زیاد است   حجم تزریق را کاهش دهید یا نمونه را رقیق کنید 
 وجود نشتی در اتصال ستون / ستون صحیح نصب نشده است   چک کردن نصب ستون و تست نشتی با کف صابون / تعویض فرول ستون 
 سوراخ شدن سپتوم محل تزریق   تعویض سپتون 
 دمای محل تزریق پایین است   چک کردن دما و افزایش دمای محل تزریق 
 تخریب شدن نمونه در محل تزریق   چک کردن دمای محل  تزریق و کاهش دما /تعویض لاینر / چک کردن انتهای ستون 
 دمای محفظ اون خیلی زیاد است   چک کردن دمای اون و کاهش دما 
 فاوی جریان گاز حامل درست نمی باشد   اندازه گیری فلوی گاز /کنترل و تنظیم فلوی گاز  در صورت  نیاز 
 جذب نمونه توسط ستون   چک کردن انتهای ستون استفاده از نمونه مخلوط مشخص در صورت عدم دریافت جواب صحیح 10سانتی متر انتهای ستون کوتاه شود / تعویض ستون / همپوشانی پیک ها / جداسازی