عدد بازی (TBN) در روانکار ها؟
عدد بازی (TBN) در روانکار ها؟

عدد بازی( TBN ) در روانکار ها


اندازه گیری کل محتوی قلیایی موجود در روانکار؛ چندین روش برای اجرای این آزمایش توسعه یافته اند . بسیاری از افزودنی های مورد استفاده در روغن های موتور، به منظور خنثی سازی اسیدِ تشکیل دهنده فرآیند های کهنگی و احتراق سوخت، محتـوی مواد قلـیایی (بازی)، می باشد. یـکعدد بازی نسبتاً بالا، با افزایش محافظت در مقابل خوردگی بوش سیلندر و رینگ ها و صدمه به فلزات زرد از جمله مس و برنز، در ارتباط است. کاهش غیر عادی در عدد بازی به ته رسیدن بسته افزودنی و کاهش ظرفیت خنثی سازی اسید، اشاره می نماید. اولین آزمایش، مقدار اسید مورد نیاز جهت خنثی سازی محتوی قلیایی نمونه را تعیین می کند. نتیجه نهایی پس از آن به عنوان مقدار معادل هیدرواکسید پتاسیم قلیایی در هر گرم از نمونه بیان شده است.