تجهیزات آزمایشگاهی 52
تجهیزات آزمایشگاهی 52

ASTM D1298 - Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method

بخش اخر
این آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API مایعات شفاف با ویسکوزیته پایین کاربرد دارد. همچنین برای مایعات دارای ویسکوزیته بالا نیز بوسیله تامین زمان کافی برای هیدرومتر به منظور رسیدن به تعادل دمایی و همچنین مایعات تیره رنگ با بکارگیری تصحیح مناسب هلالی کاربرد دارد. علاوه بر این، برای هر دو سیال شفاف و تیره، قبل از تصحیح دمای مرجع باید قرائت ها برای اثر انبساط گرمایی شیشه و اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین نیز تصحیح شوند. هنگامی که برای اندازه گیری های نفت مخزن (Bulk) از این روش استفاده می شود، خطاهای تصحیح حجم با مشاهده قرائت هیدرومتر در دمایی نزدیک به دمای نفت مخزن به حداقل می رسد. همچنین چگالی، یک مشخصه مهم کیفیت برای سوخت های خودرو، هوایی و دریایی است که ذخیره سازی، جابجایی و احتراق آن را تحت تاثیر قرار می دهد.