تجهیزات آزمایشگاهی 49
تجهیزات آزمایشگاهی  49
ASTM D1298 - Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
این روش آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی (American Pertroleum Industrial) API نفت خام، فرآورده های نفتی یا مخلوط هایی از فرآورده های نفتی و غیر نفتی است که در حالت عادی به صورت مایع حمل می شوند و دارای منشا فشار بخار Reid Vapor Pressure 101/325 کیلو پاسکال یا کمتر هستند، با استفاده از یک چگالی سنج شیشه ای و مجموعه ای از محاسبات می باشد. مقادیر در دماهای محیط اندازه گیری شده و به وسیله مجموعه محاسبات و جدول های استاندارد بین المللی به معادل آن در دمای 15 درجه سلسیوس یا 60 درجه فارنهایت تصحیحمی شوند.