تجهیزات آزمایشگاهی 34
تجهیزات آزمایشگاهی  34
ASTM D94 - Standard Test Methods for Saponification Number of Petroleum Products
این روش آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار ترکیباتی مانند روان کننده ها، مواد افزودنی و سیالات انتقال در فرآورده های نفتی است که تحت شرایط آزمون صابونی می شوند. اعداد صابونی شدن در تنظیم مشخصات محصول برای روان کننده ها و مواد افزودنی کاربرد دارند.
این آزمون به دو روش ذیل قابل انجام است:
روش 1: تیتراسیون با شناساگر رنگی
روش 2: تیتراسیون پتانسیومتری
به علت اینکه ترکیبات گوگرد، فسفر، هالوژن ها و برخی از عناصر دیگر بعضی مواقع به فرآورده های نفتی اضافه می شوند و نیز اسیدها و بازها را مصرفمی کنند، نتایج بدست آمده علاوه بر مواد قابل صابونی شدن، اثر این مواد غیر اصلی را نشان می دهند. نتایج بدست آمده بر روی محصولات شامل مواد اشاره شده، روغن های استفاده شده برای میل لنگ موتور احتراق داخلی و روغن های استفاده شده برای توربین باید با احتیاط تفسیر گردند.