تجهیزات آزمایشگاهی 32
تجهیزات آزمایشگاهی 32

ASTM D2983 -Standard Test Method for Low-Temperature Viscosity of Automatic Transmission Fluids, Hydraulic Fluids, and Lubricants using a Rotational Viscometer


این روش آزمون برای مایعات انتقال اتوماتیک، روغن دنده، روغن هیدرولیک و برخی از روانکار ها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش تست قبلا تحت عنوان ویسکوزیته روانکارها در دمای پایین، اندازه گیری شده توسط ویسکومتر بروکفیلد نام داشت. در صنعت روانکارها روش D2983 اغلب به عنوان ویسکوزیته Brookfield 2 نامیده می شود که بیانگر ویسکوزیته تعیین شده توسط این روش می باشد. این آزمون شامل دو روش ذیل می باشد: روش A) زمانی که از حمام هوا برای خنک کردن نمونه ها و آماده سازی جهت اندازه گیری ویسکوزیته استفاده می شود. روش B) زمانی که از حمام مایع قابل برنامه ریزی و مجهز به فریزر برای خنک کردن و آماده سازی نمونه استفاده می گردد. برای اطلاعات بیشتر به متن ASTM مراجعه فرمایید.
محدوده ویسکوزیته برای این روش آزمون از 300 mPa.s تا 170000 mPa.s و در دمای –12 °C تا –40 °C را پوشش می دهد.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد. واحد اندازه گیری ویسکوزیته mPa.s می باشد. (1CP=1mPa.S)