تجهیزات آزمایشگاهی 26
تجهیزات آزمایشگاهی  26
ASTM D2500  -  Standard Test Method for Cloud Point ofPetroleum Productsand Liquid Fuels
این روش آزمون برای فرآورده های نفتی و سوخت های بیو دیزل (Biodiesel) که در لایه هایی با ضخامت 40mm با نقطه ابری شدن زیر ℃ 40هستند را پوشش می دهد.
در مقایسات بین آزمایشگاهی استاندارد مورد استفاده شامل فرآورده های نفتی با رنگ پایین تر از 3.5 بوده و دقت اظهار شده در این روش ممکن است برای نمونه های با رنگ بالا تر از 3.5 به مقیاس ASTM صدق نکند.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.