آنالیز های فیزیکی یک
آنالیز های فیزیکی یک

آنالیز های فیزیکی

ویسکوزیته

مقاومت داخلی یک روانکار به جاری شدن به ازای یک دمای معین نسبت به زمان، ویسکوزیته نامیده می شود و به عنوان مهمترین خاصیت فیزیکی یک روانکار، ارزیابی شده است. تغییرات در ویسکوزیته نشان دهنده تعمیر و نگهداری نامناسب، رقیق شدگی، آلودگی یا تفکیک و از کارافتادگی روانکار در سرویس می باشد. به طور عادی، ویسکوزیته با یک روش سینماتیکی تعیین و نتیجه در واحد سانتی استوک گزارش می گردد. علاوه بر نتیجه ویسکوزیته، کلاس ویسکوزیته روغن محفظه میل لنگ یک روانکار موتور ممکن است به عنوان یک درجه SAE بیان شود.                                               1 cSt = 1 mm2/s         ویسکوزیته