• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 14 بهمن 1401
  • ساعت : 20 : 31

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
1397

نظام هدفمند واردات نیازمند مجموعه مقرراتی است که ضمن تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور، دسترسی واحدهای تولیدی داخلی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید را با حداقل هزینه فراهم نموده و بنگاه های تولیدی و شرکت های صادراتی را برای حضور در صحنه تجارت بین المللی به صورت رقابتی تشویق نماید.