• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
 • ساعت : 17 : 47

مطالعه

 • طیف بینی فروسرخ طیف بینی فروسرخ
  در طیف سنج های فروسرخ، تابش الکترومغناطیس با فرکانس فروسرخ از میان نمونه عبور کرده و هر تغییر در جذب در برابر یک پرتو مرجع اندازه گیری می شود.
  • 970
 • کروماتوگرافی کروماتوگرافی
  کروماتوگرافی یک روش فیزیکی - شیمیایی برای جداسازی مخلوط های پیچیده است که توسط میخائیل تسوت ابداع شد.
  • 1116
 • نانو ادتیو نانو ادتیو
  عامل اصلی تاثیر گذار بر پایداری نانوسیال، تمایل نانو ذرات برای تجمع بدلیل نیروی جاذبه واندروالسی قوی است.
  • 1005
 • گوگرد زدایی استخراجی گوگرد زدایی استخراجی
  گوگرد زدایی بر پایه استخراج به انحلال پذیری ترکیبات آلی گوگرد در حلال معین بستگی دارد.
  • 1212
 • لوله فوتو تکثیر کننده لوله فوتو تکثیر کننده
  لوله تکثیر کننده، لوله ای تحت خلاء است که شامل پنجره ورودی، فوتو کاتد، الکترودهای متمرکز کننده، تکثیر کننده الکترون و آند می باشد.
  • 1506