• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1402
 • ساعت : 2 : 11

مطالعه

 • واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی
  واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی در دو مرحله پیش می رود. ابتدا الکتروفیل E+ به اتم کربن حلقه بنزن اضافه می شود. در مرحله دوم، کربوکاتیون حاصل یک پروتون را برای ایجاد دوباره سیستم آروماتیک حذف می ...
  • 4008
 • بنزن بنزن
  ترکیبات آلیفاتیک دارای ساختار زنجیر باز هستند و می توانند پیوندهای یگانه، دوگانه و سه گانه کربن – کربن داشته باشند.
  • 1771
 • آلکین آلکین
  آلکین ها دارای ساختاری هستند که کربن از طریق یک پیوند سه گانه با یک اتم کربن دیگر پیوند می دهد.
  • 3628
 • آلکن آلکن
  هیدروکربن ها می توانند دارای پیوند دوگانه بین کربن – کربن باشند که این پیوند دوگانه از یک پیوند سیگما و یک پیوند پای تشکیل شده است.
  • 2032
 • هیدروکربن هیدروکربن
  مولکول هیدروکربن تنها حاوی کربن و هیدروژن است. هیدروکربن ها به چند گروه به نام های آلکان، آلکن، آلکین و آروماتیک تقسیم می شوند.
  • 1853