اشعه ایکس (X-Ray)
اشعه ایکس (X-Ray)

اشعه ایکس

 
می توان پرتوهای ایکس را بصورت امواج الکترومغناطیس با طول موج معین یا پرتوی از فوتون های با انرژی معین در نظر گرفت. هر دو دیدگاه صحیح می باشد اما وابسته به نوع پدیده ای که قرار بر توضیح آن است درک یکی از این دو دیدگاه راحتر است. شکل زیر نشان می دهد که پرتوهای ایکس، طول موج و انرژی بین پرتوهای گاما و فرابنفش را دارند. طول موج های اشعه ایکس در گستره 0/01 تا 10 نانومتر قرار دارند که به انرژی های در گستره 0/125 تا 125 کیلو الکترون ولت مربوط می شوند. بر طبق معادله E*λ=hc ، طول موج اشعه ایکس با انرژی آن رابطه عکس دارد. 
اشعه ایکس