طیف سنجی جرمی
طیف سنجی جرمی

طیف سنج جرمی

 

طیف سنجی جرمی تکنیکی قدرتمند برای شناسایی ترکیبات ناشناخته، مطالعه ساختار مولکولی و تحقیق قوانین بنیادی شیمی است. طیف سنجی جرمی بر اساس حرکت ذرات باردار (یون ها) در یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی عمل می کند. نسبت بار به جرم (m/z) به روی این حرکت تاثیر می گذارد. شکل زیر شماتیکی از بخش های اصلی یک طیف سنج جرمی را نشان می دهد. در منبع یونیزاسیون، مولکول های نمونه یونیزه شده سپس به سمت تجزیه گر جرمی شتاب می گیرند. تجزیه گر قلب یک طیف سنج جرمی است. این قسمت یون ها را بر اساس نسبت جرم به بار آنها از یکدیگر جدا می کند. یونها از یکدیگر جدا شده و سپس آشکارسازی می شوند. در نهایت سیگنال برای آنالیز به یک سیستم پردازش داده منتقل می شود. 
 
طیف سنجی جرمی