اتم و طیف بینی اتمی
اتم و طیف بینی اتمی

اتم و طیف بینی اتمی


نشر، جذب و فلورسانس اتمی سه تکنیک تجزیه ای در طیف بینی اتمی هستند. به منظور درک رابطه بین این سه تکنیک با یکدیگر، به درک اتم و فرآیندهای اتمی درگیر در هر یک از این سه تکنیک نیاز است. اتم از هسته و الکترون های پیرامون آن تشکیل شده که تعداد الکترون ها، خاص هر عنصر است. الکترون ها، اوربیتال ها را به یک روش منظم و قابل پیش بینی اشغال می کنند. کمترین سطح انرژی (پایدارترین آرایش الکترونی اتم) به عنوان حالت پایه شناخته می شود. اگر به یک اتم انرژی لازم اعمال شود، آن انرژی توسط اتم جذب شده و الکترون بیرونی اتم به یک تراز کوانتومی با انرژی بیشتر منتقل می شود که اتم در این حالت ناپایدار بوده و یا اصطلاحا برانگیخته شده است. از آنجا که این حالت ناپایدار است، اتم با از دست دادن انرژی مازاد به آرایش الکترونی حالت پایه خود باز می گردد. اتم برانگیخته به روش های گوناگونی انرژی مازاد خود را از دست می دهد که یکی از این روش ها تابش است. طول موج انرژی تابشی نشر شده، مستقیما به انتقال الکترونی که اتفاق می افتد بستگی دارد. از آنجا که هر عنصر ، ساختار الکترونی منحصر به فردی دارد، طول موج تابش نشر شده برای هر عنصر منحصر به فرد است. شکل زیر فرآیند برانگیختگی و آسایش تابشی را نشان می دهد.
اتم و طیف بینی اتمی