مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری
مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری

مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری


فرآیند تعیین آزمایشگاهی مقدار یک کمیت را اندازه گیری گویند. کمیتی که تمایل به اندازه گیری آن داریم را measurand می نامند. در شیمی، معمولا measurand مقدار یک ماده شیمیایی (مولکول، عنصر، یون و غیره) در یک نمونه است. ماده شیمیایی که هدف اندازه گیری است، آنالیت نامیده می شود. هدف اصلی یک اندازه گیری، بدست آوردن مقدار واقعی measurand است و هر تلاشی برای بهینه سازی روش اندازه گیری جهت نزدیکی هرچه ممکن مقدار اندازه گیری شده به مقدار واقعی انجام می شود. با این حال، نتیجه اندازه گیری ما، تنها تخمینی از مقدار واقعی است و تقریبا همواره مقدار حقیقی برای ما نامعلوم است. به تفاوت بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی، خطا گفته می شود. خطا از دو جزء خطای سیستماتیک و خطای تصادفی تشکیل شده است. 
کیفیت نتیجه اندازه گیری (صحت آن) توسط عدم قطعیت اندازه گیری مشخص می شود. عدم قطعیت به صورت محدوده ای اطراف مقدار اندازه گیری شده تعریف می شود که  مقدار واقعی با احتمالی در این محدوده قرار می گیرد. 
روابط بین مقدار واقعی، مقدار اندازه گیری شده، خطا و عدم قطعیت
روابط بین مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده و خطا و عدم قطعیت
Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis (analytical chemistry) course. Ivo Leito, Lauri Jalukse, Irja Helm