روش های گوگرد زدایی
روش های گوگرد زدایی

روش های گوگردزدایی


تاکنون روش های گوناگونی به منظور کاهش مقدار گوگرد در نفت و فرآورده های نفتی ابداع شده است. گوگردزدایی هیدرو، گوگرد زدایی استخراجی، گوگرد زدایی جذبی، گوگرد زدایی اکسیداسیون، گوگرد زدایی زیستی، گوگرد زدایی براساس الکیلاسیون، گوگرد زدایی براساس آب فوق بحرانی روش های گوگرد زایی می باشند که برخی از آن ها به چند طریق انجام می شوند. گوگردزایی هیدرو متداولترین روش گوگرد زدایی است. در اکثر موارد گوگرد زدایی هیدرو با خوراک دهی همزمان هیدروژن و فرآورده نفتی به یک راکتور بستر ثابت پرشده با یک کاتالیزور مناسب برای گوگرد زدایی هیدرو انجام می شود. کاتالیزور های مناسب گوگردزدایی هیدرو NiMo/Al2O3 و CoMo/Al2O3 هستند. در طی گوگرد زدایی هیدرو، گوگرد در ترکیبات آلی به H2S  تبدیل می شود.

روش های گوگرد زدایی