بهبود دهنده های شاخص گرانروی
بهبود دهنده های شاخص گرانروی

بهبود دهنده های شاخص گرانروی


شاخص گرانروی عددی است که وابستگی گرانروی سینماتیک به دما را نشان می دهد. با افزایش دما، گرانروی سینماتیک روانکار کاهش می یابد. شاخص گرانروی بیشتر بیانگر این مطلب است که با افزایش دما، کاهش گرانروی سینماتیک روانکار کمتر خواهد بود. به منظور کاهش تغییرات گرانروی با دما از بهبود دهنده های شاخص گرانروی استفاده می شود. بهبود دهنده های شاخص گرانروی مولکول هایی هستند که در دماهای پایین به شکل فشرده در می آیند اما با افزایش دما، از حالت فشرده خارج شده و در واقع منبسط می شوند. از آنجا که انتظار می رود مولکول های با حجم زیاد، ویژگی مقاومت در برابر جاری شدن را از خود نشان دهند، از این رو با افزایش دما، تغییرات گرانروی سینماتیک کاهش یافته و نیز گستره دمایی کاربرد روانکار افزایش می یابد.

مکانیزم عملکرد بهبود دهنده های شاخص گرانروی
مکانیزم عملکرد بهبود دهنده های شاخص گرانروی